Home · KE STAŽENÍ · rizika na staveništi · Rizika na staveništi

Rizika na staveništi

INFORMACE O RIZICÍCH VE FIRMĚ ESTRA  stavební s. r. o. 
NA SPOLEČNÉM STAVENIŠTI
 
 
Poř. číslo
Nebezpečí
Riziko, poškození zdraví
Opatření ke snížení rizika
1
Stroje na míchání a dopravu betonu
- úraz obsluhy strojů při    
 přípravě a betonování,  
 opravě, údržbě
 
- utržení ruky, ramene
- pohmožděniny
- zajištění pracovního prostoru strojů a  
 betonování proti vstupu neoprávněných
 osob
- provádění předepsané kontroly strojů na
 pracovišti před zahájením práce ve směně a
 po skončení práce
- při zjištění závady přerušit práci a přivolat
 odbornou údržbu
- opravu provádět odborně způsobilými
 osobami a jen po odpojení od motoru
- přípojnou hadici vést co nejkratší cestou
 k pracovnímu místu
- dbát na čistotu spojek a řádné těsněné
- při spouštění motoru dodržovat návod od
 výrobce
- plnění tlakové nádoby provádět dle
 návodu od výrobce stroje – plnící fáze-
 poměry
- nedávat do kotle nejdříve vodu
- nikdy nesahat do tlak.nádoby za chodu
 stroje, musí být síto v tlak.nádobě zavřené
- při dopravě betton.směsi postupovat dle
 návodu stroje od výrobce (pomalé otevírání
 vzduch.ventilů, nevyprazdňovat dopravní
 potrubí vzduchem atd.)
- odjistit a otevřít poklop až když klesne tlak
 na v tlak,nádobě
- nepoužívání poškozeného nářadí a nářadí,
 které nelze spínačem vypnout nebo zapnout 
 ani poškozených el. přívodů stroje
- proškolení a zaučení obsluhy omítacích strojů
 jejich výrobcem či odpovědnou osobou
 
2
Stroje na míchání a dopravu betonu
 
- vystříknutí betonové řídké
 směsi při míchání a  
 dopravě;
- odlet drobných částeček
- zasažení a poškození očí
 pracovníka (zedníka)
- potřísnění pokožky a
 možnost ekzémů, vyrážek
 * kožní nemoci, alergické,
   iritativní dermatitidy při
   kontaktu pokožky
   cementem; 
 
- správné a bezpečné zacházení
 s betonovou směsí, (pokud možno tak, aby
 bylo minimalizováno nebezpečí vystříknutí-při
 betonovámí i čištění);
- dodržování technologických postupů od
 dodavatele strojního zařízení
- používání strojů dle pokynů od výrobce,
 zejména dodržování jeho bezpečnostních
 pokynů
 * používání OOPP k ochraně zraku, pokožky
    atd.
- důkladné proškolení a zacvičení
 zaměstnanců,
- seznámení s BL od materíálů
- seznámení s první pomocí při vstříknutí do
 očí či potřísnění; K dispozici má být ochranný
 oděv, tvořený kombinézou s dlouhými rukávy
 a dlouhými kalhotami.
- při potřísnění přerušení práce, důkladné
 umytí a ošetření (omývání pokožky teplou
 vodou a mýdlem nebo jinými čisticími
 prostředky a následné řádné osušení
 pokožky. Umývadla mají být dostatečně
 velká i pro umytí předloktí s dodávkou teplé a
 studené tekoucí vody. Mýdlo a ručníky mají
 být samozřejmostí.) Také má být umožněno
 vysušit a vyměnit oděvy.
- Zaměstnavatelé také poskytují svým
 zaměstnancům potřebné informace a pokyny
 zaměřené na zdravotní rizika při práci s
 cementem a možná bezpečnostní opatření. I
 Instruktáž má také obsahovat poučení, jak
 rozpoznat charakteristické příznaky a
 symptomy dermatitidy.
- Zaměstnanci musí sami kontrolovat, zda se u
 nich neobjevily příznaky dermatitidy a tyto v
 případě nálezu ohlásit.
 
3
Stroje na míchání a dopravu betonu
- hluk při rozstřiku
 poškození sluchového
 aparátu, snížení citlivosti
 vnímání
- bolesti hlavy, zvýšená
 únava, psychická zátěž-
 stres
- provádění pravidelné údržby, revizí a servisu
 doporučených výrobcem strojů
- proškolení a zaučení obsluhy strojů jejich
 výrobcem
- používání strojů dle pokynů od výrobce,
 zejména dodržování jeho bezpečnostních
 pokynů
 * používání vhodných OOPP na ochranu
    sluchu
- oddělení pracovního prostoru od ostatních
 profesí
4
Cement, cementový prach
- vdechnutí prachu –
 Velké množství prachu se
 může tvořit při manuální
 práci s cementem,
 například při
 vyprazdňování nebo
 nakládání pytlů.
 Krátkodobé vystavení
 velkému množství
 cementového prachu
 dráždí nos a hrtan.
 Lámáním nebo řezáním
 betonu, dlaždic apod. se
 také může vytvářet velké
 množství prachu s
 obsahem oxidu
 křemičitého.
- dráždivé účinky
 cementového prachu,
 které se projevují
 převážně mechanickým
 drážděním horních cest
 dýchacích, kašlem,
 škrábáním nebo pálením v
 krku a nosu, drážděním
 očních spojivek, pokožky;
 * cementový prach   
    způsobuje onemocnění
    horních i dolních cest
   dýchacích, chronickou
   bronchitidu, pracovníci
   přicházející do styku s  
   cementem mohou trpět  
   zánětem spojivek a
   vleklým zánětem  
   nosohltanu;
- Vdechování tohoto
 prachu může vést ke
 vzniku respiračních
 nemocí, zvláště zjizvení
 tkání plic (tzv. silikóza),
 které má podle doby
 expozice za následek
 vážné dýchací potíže.
 
- Působení prachu musí být omezeno na co
 nejnižší míru, například během přípravy  
 betonové směsi. V místech, kde není možné
 se tomuto riziku vyhnout, mají být přijata
 přiměřená kontrolní opatření.
 * zajištění těsnosti obalů pytlovaného
    cementu, zásobníků VLC, zařízení na  
    výrobu směsí, nahrazování přípravy malty
    technologií suchých směsí s uzavřeným
    neprašným systémem;
 * nahrazení výroby betonové směsi na stavbě  
    využíváním transportbetonu (přepravníky
    směsí a autočerpadly betonové směsi);
 * výběr pracovníků a zajištění jejich zdravotní
    způsobilosti;
- zajistit přiměřený zdravotní dohled nad
 zaměstnanci
- Zaměstnavatelé také poskytují svým
 zaměstnancům potřebné informace a pokyny
 zaměřené na zdravotní rizika při práci s
 cementem a možná bezpečnostní opatření.
5
Ruční manipulace
- pád, převržení, sesunutí
 kusového materiálu na
 osobu;
 * nežádoucí změna polohy  
    materiálu (pád, sesutí,
    posunutí, sklopení ,
    skutálení apod.
    kusového materiálu)
- zajištění stabilní polohy materiálu, jeho
 uložení na širší plochu;
 * zajištění materiálu vhodnými pomůckami,
    které vyloučí sesunutí nebo pád a převržení;
 * při ručním ukládání kusového materiálu  
    pravidelných tvarů jej skladovat jen do výše
    ramen popř. hlavy (max. výše 2 m), při
    zajištění jeho stability provázáním;
 * zajištění kusového materiálu podložkami,
    zarážkami, opěrami, stojany, klíny,
    provázáním zejména materiálu
    skladovaného nastojato, na užších hranách,
    trubek, rour, svazků a kotoučů atp.
Pomůcky musí být dobře uchopitelné, upravené, seřízené podle hmotnosti břemene, resp. podle jeho tvaru a velikosti
 
 
 
 

21.09.2010. 10:25