Home · KE STAŽENÍ · technické informace · TECHNICKÉ INFORMACE

TECHNICKÉ INFORMACE

 

estrastavební s.r.o.
DIČ : CZ 26 18 25 64 · IČO : 26 18 25 64, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 77677
adresa : 140 00 Praha 4 - Nusle ·Na Veselí 1687/45
telefon:241 40 52 39 · tel/FAX: 2 41 40 42 33 ·podlahy@estra.cz
bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Praha 2, č.ú. 476296273/0300
 
 
TECHNICKÉ INFORMACE
 
 
Vyúčtování bude provedeno dle skutečně provedených výměr. Výměry jsou převzaty z Vaší poptávky a jsou pouze orientační. Předpokládají se interiérové plochy pochozí bez dynamického zatížení.
 
Varianta cementové potěry
Cementové potěry jsou zatříděny dle ČSN 744505 (F4, F5, neodpovídají specifikacím betonových mazanin, např. C20/25). Cementové potěry splňují ČSN 744505, na stavbě se odebírají trámečkové zkoušky provedené směsi. Cementové potěry splňují požadavky na výsledky kontrolních zkoušek pevností v tahu za ohybu, dle ČSN 74 4505.
 
Plovoucí potěry:
- CP 300 (F4) je určen pro plochy s užitným zatížením do 3 kN, soustředěné zatížení do 2 kN
 / 200x200mm
- CP 400 (F5) je určen pro plochy s užitným zatížením do 5 kN, soustředěné zatížení do 3 kN
 / 200x200mm
 
Vždy v závislosti na tloušťce potěru a výztuži.
Pro plovoucí potěry od tloušťky 50mm pro uvedená zatížení postačí rozptýlená výztuž PP vlákny.
Pro oddělené potěry od tloušťky 40mm pro uvedená zatížení postačí rozptýlená výztuž PP vlákny.
Denní výkon 1 pracovní čety 150m2, maximální garantovaný 200 m2, možnost nasadit 3-5 pracovních čet. Na cementové potěry je možno pokládat nášlapné podlahoviny bez dalších úprav, potěr pod tenkovrstvé povlakové krytiny (linoleum, PVC) nutno opatřit vyhlazovací stěrkou pro vyrovnání hrubosti kameniva.
 
Potěry v exteriéru je bezpodmínečně nutné chránit před účinky povětrnosti, slunečního záření, vlhkosti a mrazu minimálně vhodnou stěrkovou hydroizolací izolací a tepelnou izolací.
Povrch cementových potěrů je hrubý a savý dle použitého kameniva a technologie ukládání zavlhlé směsi. Pro pokládku cementových potěrů potřebujeme zázemí mísícího centra pro dovoz materiálu, přemíchání strojním zařízením, místo pro vyčištění strojního zařízení a potrubí.
 
Varianta anhydritové potěry:
Anhydritové potěry lijeme v tl. min. 40mm. Plošné zatížení do 300kg/m3. Na stavbě musí být osazena okna, nesmí vzniknout průvan, nesmí být přímé sluneční záření. Plocha bude znepřístupněna pro další řemesla od převzetí pracoviště po dobu min. 7 dní po vylití.
Anhydrit je vhodné před pokládkou některých nášlapných vrstev povrchově přebrousit, viz. výkony na přání. Anhydrit dodáváme ve spolupráci s TBG. Denní výkon 1 pracovní čety je 300m2.
 
Varianta samonivelačního potěru Cemflow:
Samonivelační potěry se provádějí podle technologického postupu výrobce TBG Pražské malty s.r.o.
Cenová nabídka počítá s použitím Cemflow ve třídách pevnosti CT - C25 - F5. Pevnost v tlaku min. 25 Mpa a pevnost v tahu za ohybu min. 5Mpa. Potěr na podlahovém topení může být použit při max. vstupní teploty 45 st. c. Při provádění nesmí být na místě ukládky průvan, přímé sluneční záření, žádný pohyb dalších řemesel. V případě kladení připojené nášlapné vrstvy, musí být povrch potěru přebroušen viz. výkony na přání. Podlaha je částečně zatížitelná po 3 dnech. Denní výkon pracovní čety 300m2.
 
Ceny, dilatace - další viz technologický předpis
Objektové dilatace a jejich usazení řeší statik projektu, po upřesnění řešení a požadavků bude naceněna. Ceny obsahují kompletní dodávku a montáž vyjmenovaných částí skladby, dále ošetřování potěru po dobu 3 dní, řezání dotvarovacích spár do čerstvého betonu dle technologie ESTRA.
 
Ceny neobsahují DPH, zatmelení nebo sešití dotvarovacích spár, podpůrné konstrukce, dilatační a jiné profily, akustická měření, dobetonování vynechaných pruhů k výkladcům, geodetické zaměření díla, přípravu pro pokládku podlahových krytin (vyhlazovací stěrky pod tenkovrstvé povlakové podlahoviny, impregnace apod.), osazení a montáž podlahových konvektorů, revizních poklopů, rámů, zimní opatření, oplocení staveniště, zábory veřejných ploch, staveniště, zábory veřejných ploch, koordinaci ostatních profesí, staveništní zařízení BOZP a PO, (nouzové osvětlení, zábradlí apod.), ostrahu staveniště, jednání s úřady, projekční práce, posudky.
 
Jako podklad SOD bude sloužit tato nabídka a její příloha technologický předpis zhotovitele. Po dohodě s objednatelem a projektantem stavby je možné jednotlivé skladby z cenové nabídky kombinovat dle variant po zhodnocení vhodnosti pro danou skladbu.
 
Stavební připravenost: - další viz technologický předpis
Prostor pro pokládku skladeb podlah musí být vyčištěn, zbaven nálitků omítek a betonů, začištěny omítky až k monolitické desce. Veškeré rozvody sítí budou řešeny v tloušťce kročejové resp. tepelné izolace. Problematická místa křížení budou zasekána do KCE. Místnosti budou osazeny okny, bude zhotovena omítka a veškeré rozvody sítí v podlahách, dopojeny radiátory či konvektory.
 
Před budovou budeme mít možnost zřídit míchací centra pro každodenní možnost dovozu materiálu na vozech min. velikosti Tatra a možnost napojení na vodovodní řad do 50m.
Na jednotlivých podlaží požadujeme min. 1 váhorys na každých 500m2 plochy, staveništní rozvaděč pro možnost napojení na 220V a 380V, jištění 25A. Betony tlačíme do vzdálenosti až 150m od mísícího centra.

23.09.2010. 08:01